Hållbarhetsarbete

Lerstenens övergripande affärsmål är att långsiktigt utveckla, äga och förvalta hyresbostäder och verksamhetslokaler. Vårt fokus är hela, rena och trygga fastigheter för människorna som bor och verkar i våra byggnader. Vi vill vara en attraktiv hyresvärd för alla behov över tid. Social hållbarhet finns med i vårt dagliga arbete genom att utvärdera hur vi kan utveckla ett samhälle som värdesätter människors lika värde och sätter mänskliga behov och välbefinnande i fokus samt identifiera hörnstenar i social hållbarhet i våra befintliga fastigheter, bibehålla och bygga vidare på dem i vår långsiktiga förvaltning.

Våra fokusområden

Långsiktighet

Vi har ett långsiktigt perspektiv på vår förvaltning av fastighetsbeståndet. Med kloka genomtänkta beslut vill vi bibehålla attraktiva boenden och verksamhetslokaler som följer med i teknikutveckling och marknadens efterfrågade faciliteter, behov och standard.

Lerstenen har en ägarstruktur med kapitalstarka parter som inte har behov av kortsiktiga vinster eller utdelningar vilket borgar för att större delen alla resultat återinvesteras i fastighetsbeståndet och utvecklingen av samhället.

SandÜkern 8 175

Utveckling och tillväxt

För oss handlar en stor del av hållbarhetsarbetet om att ansvarsfullt driva utveckling och tillväxt i de städer som vi är verksamma.

Lerstenen vill bidra till regionens tillväxt genom att få fler stora företag att etablera sig i Norrland. För det krävs fler kontorsytor för företag och fler bostäder till företagens arbetskraft. Lerstenen bidrar till att skapa dessa grundläggande förutsättningar för fortsatt tillväxt genom att i egen regi utveckla, projektera och genomföra nya kontors- och bostadshyreshus.

Samarbeten och närhet

Vi främjar lokala företag vid köp av material och tjänster och bygger många samarbeten på ett ömsesidigt förtroende för att kunna nyttja varandras styrkor och kompetenser. Vi tror på en ”lokal ekonomi” där vi lokalt skapar arbetstillfällen, behåller och utvecklar kompetenser och återinvesterar kapital i närsamhället som gynnar oss, våra kunder, våra leverantörer och städerna vi verkar och bor i.

Lerstenen samarbetar med, och är stolt sponsor till, flera stora föreningar i Umeå för vi tycker det är viktigt att det finns förutsättningar till en aktiv livsstil och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla i samhället i stort.

SandÜkern 8 119

Social hållbarhet

På Lerstenen arbetar vi med social hållbarhet både internt i företaget och gentemot våra kunder. Inom vår organisation handlar det om att våra medarbetare ska må bra, utvecklas och trivas och att alla ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Utåt handlar det om hur vår verksamhet påverkar och skapar möjligheter för alla de människor som vistas, verkar och bor i våra byggnader.

Våra fastigheter med innergårdar ska bjuda in till social samvaro och trivsel. Vi jobbar med detta på olika sätt: genom planteringar, sittplatser eller lekplats. Vi är övertygade om att en god relation till grannar och medmänniskor bidrar till ett bra socialt välmående.

Vi utför regelbundet mätningar av kundnöjdhet för att samla in synpunkter och lärdomar från våra kunder.